عشق يعنی....

يا ملجاء قلوب العارفين

عشق يعني ز آتش دل سوختن
شعله ها اندر پي اش افروختن

عشق يعني گم شدن در ياد دوست
دل بريدن زآنچه غير از نام اوست

عشق يعني نيمه شب برخاستن
دل به سوداي رخش آراستن !

عشق يعني همچو گل پرپر شدن
با شميم ياد او بي سر شدن

عشق يعني بال بگشودن سوي او
عاشقانه پر زدن در كوي او

عشق يعني بي دل و شيدا شدن
هر شبم با ذكر او فردا شدن

عشق يعني در سرم سوداي دوست
جاي او در ديده و دل جاي اوست!

/ 0 نظر / 53 بازدید