باز هم روز نيکوکاری من و تو شد ... باز هم دوشنبه است؛ دوشنبه اول ماه ...
باز هم نگاههای خسته ای ميهمان سخاوت مايند و باز هم می خواهيم بر دلهايي مرهم بگذاريم... باز هم می خواهيم اشکهای چشمهای تری را پاک کنيم و باز هم می خواهيم دست محبت شما را بر سر نيازمندی بکشيم. محبت های بيکران شما را می خواهيم هديه کنيم به نگاه منتظر دخترکی يا مادری مستاصل...
سه ماه گذشت؛ سه تا دوشنبه اول هر ماه... تا به حال سه روز نيکوکاری داشته ايم. محبت های شما را هنوز اهدا نکرده ايم! چون هنوز دستمان خالی ست ...
دوستان خوبم صندوق خيريه در نظر دارد به زودی مبالغ جمع آوری شده را محبتی کند بی دريغ و آن را تقديم خانواده های نيازمندی کند و يا آن را نوازشی کند بر سر کودکی يتيم...
به زودی گزارش کامل کارکرد صندوق خيريه اعم از مبالغ دريافتی ؛ مبالغ خرج شده و مصارف آنها را در سايت مخصوص صندوق خيريه به نظر شما خوبان می رسانيم.
به اميد روزی که هيچ نيازمندی نباشد.......


شماره حساب: ۱۴۷۲۷۶۹۷۴
بانک تجارت؛ شعبه کشاوزر - فلسطين
به نام: سارا سعيدی کيا؛ سيد حيدر مرتضوی

یکشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٢ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ توسط سارا نظرات ()
تگ ها: